รูปแบบโครงสร้างการทำงาน

 

ลักษณะโครงสร้างของผังงาน

ผังงานทั่วไปจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบต่อไปนี้คือ

1.โครงสร้างแบบเป็นลำดับ (sequence structure)

                 โครงสร้างลักษณะนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผังงาน และเป็นลักษณะขั้นตอนการทำงานที่พบมากที่สุด คือทำงานทีละขั้นตอนลำดับ

2.โครงสร้างแบบมีการเลือก (selection structure)

              โครงสร้างการทำงานแบบมีการเลือกมีรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าโครงสร้างแบบเป็นลำดับรูปแบบที่ง่ายที่สุดของโครงสร้างแบบนี้คือ การเลือกแบบมีทางออก 2 ทาง ในการเลือกแบบมีทางออก 2 ทาง นี้จะมีทางออกจากสัญลักษณ์การตัดสินใจเพียง 2 ทาง คือ ใช่หรือไม่ใช่ เท่านั้น (แต่ระบบการเขียนผังงานระบบ อนุญาตให้มีทางออกจากการตัดสินใจได้มากกว่า 2 ทาง)

      การทำงานแบบเลือกทำ  1 ทาง  คือ จะทำงานเฉพาะเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้นการตรวจสอบเงื่อนไขชนิดนี้  ใช้แสดงกรณีที่ต้องการทำงานเมื่อมี ค่าของเงื่อนไขเป็นจริงเท่านั้น

 การทำงานแบบเลือกทำ 2 ทาง  คือ จะทำงานจากการพิจารณาเงื่อนไขที่เป็นจริงและเป็นเท็จโดยให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งการตรวจสอบเงื่อนไขชนิดนี้  ใช้แสดงกรณีที่มีเพียง 2  เงื่อนไขให้พิจารณาพร้อมๆกัน

การทำงานแบบเลือกทำได้หลายทาง  คือ จะทำงานจากการพิจารณาเงื่อนไขต่างๆที่มากกว่า  2  ทาง  โดยให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นการตรวจสอบเงื่อนไขชนิดนี้  ใช้แสดงกรณีที่มีหลายเงื่อนไขให้พิจารณาพร้อมๆกัน

-ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่จะจำกัดให้สามารถตรวจสอบเงื่อนไข เฉพาะ ตัวแปรประเภทเลขจำนวนเต็ม(Integer) และตัวแปรประเภทตัวอักษร(Character)เท่านั้น

3.โครงสร้างแบบทำซ้ำ (iteration structure)

                โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำ จะทำงานแบบเดียวกันซ้ำไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ยังเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเป็นจริง จนกระทั้งเงื่อนไขเป็นเท็จจึงทำงานอื่นต่อไป

การทำงานแบบทำซ้ำตามจำนวนรอบที่ระบุ (FOR Process)  จะทำงานตามจำนวนรอบที่กำหนดโดยเริ่มจากรอบที่เริ่มต้นไปจนถึงรอบสุดท้าย  ตามปกติจะเพิ่มค่าของรอบไป 1 ค่า  เมื่อทำงานครบรอบหนึ่ง ๆจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขของการวนรอบก่อนการทำงาน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานโดยจะวนรอบการทำงาน เท่ากับ  จำนวนรอบที่สั่ง(ในที่นี้จะทำทั้งหมด   N รอบ)ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามคำสั่งนี้ เพื่อไปทำงานในคำสั่งถัดไปเหมาะกับงานที่ทราบจำนวนรอบการทำงานที่แน่นอน

  การทำงานแบบทำซ้ำในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง (WHILE-DO  Process)  จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขของการทำงานก่อนการทำงานทุกครั้ง  และจะทำงานเฉพาะเมื่อเงื่อนไขที่เป็นจริงเท่านั้นจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงานและจะทำงานวนรอบ(Loop) ในกรณีที่เงื่อนไขมีค่าเป็นจริงเท่านั้น  ถ้าเงื่อนไขมีค่าเป็นเท็จจะเลิกทำงานวนรอบ(ก็คือทำในขณะที่เป็นจริง)-เหมาะกับงานที่ไม่มีการบังคับทำงานในครั้งแรกของรอบการทำงาน

การทำงานแบบทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง ( DO-UNTIL หรือ  REPEAT-UNTIL Process) จะทำงานตามที่ระบุก่อนการตรวจสอบเงื่อนไขของการทำงานและจะทำงานจนกระทั่งเงื่อนไขของการทำงานเป็นจริงจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขหลังการทำงานและจะทำงานวนรอบ(Loop) ในกรณีที่เงื่อนไขมีค่าเป็นเท็จเท่านั้น  ถ้าเงื่อนไขมีค่าเป็นจริงจะเลิกทำงานวนรอบ(ก็คือทำงานจนกระทั่งเป็นเท็จ)เหมาะกับงานที่บังคับทำงานในครั้งแรกของรอบการทำงาน

 

อ้างอิง

http://kropomprograming.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80/2-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87/

Advertisements